LFkk;h izLohd`fr izkIr bUVj egkfo|ky;ksa dh lwphØ0 la0 egkfo|ky; dk uke ftyk dk uke ladk; i=kad@fnukad
1 csFkslnk efgyk bUVj egkfo|ky;] jk¡ph jk¡ph dyk JAC/0449/07 dt. 17-08-07
2 dkfrZd mjk¡o bUVj egkfo|ky;] jkrw] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/0107/07 dt. 05-02-07
3 deyk usg# bUVj egkfo|ky;] VkVhflYos] jk¡ph jk¡ph dyk@okf.kT; JAC/0106/07 dt. 05-02-07
4 jke Vgy pkS/kjh bUVj egkfo|ky;] vksjeka>h] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/0109/07 dt. 05-02-07
5 johUnz ukFk VSxksj bUVj egkfo|ky;] gfV;k] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/0279/07 dt. 24-04-07
6 bUVjehfM,V flYyh egkfo|ky;] flYyh] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0289/07 dt. 24-04-07
7 yky eksgu ukFk ‘kkgnso eseksfj;y bUVj egkfo|ky;] bVdh] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/0275/07 dt. 24-04-07
8 mlwZykbu baVj egkfo|ky;] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/6426/10 dt. 16-08-10
9 vekur vyh bUVj egkfo|ky;] ,nsygkrq] cq.Mw] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/8947/10 dt. 30-11-10 (Arts/Com.) JAC/5059/12 dt.
10 lar tsfo;j baVj egkfo|ky;] rkm cq.Mw] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/5390/10 dt. 07-07-10
11 ykiqax bUVj egkfo|ky;] ykiqax] jk¡ph jk¡ph dyk JAC/5639/10 dt. 16-07-10
12 lar vUuk bUVj egkfo|ky;] iq#fy;k jksM] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/7619/10 dt. 06-10-10
13 egsUnz izlkn efgyk egkfo|ky;] jk¡ph jk¡ph dyk@okf.kT; JAC/2935/11 dt. 13-05-11
14 lar tkWUl bUVj dkWyst] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/1469/12 dt. 02-03-12
15 mÙkjh d.kZiqjk Jfed baVj egkfo|ky;] Mdjk] [kykjh] jk¡ph jk¡ph dyk@foKku JAC/4849/12 dt. 11-07-12
16 jkeVgy pkS/kjh baVj egkfo|ky;] ih0,p0bZ0Mh0] cwVh] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/4492/12 dt. 27-06-12
17 lar ikWYl bUVjehfM,V egkfo|ky;] ppZ jksM] cgqcktkj] jk¡ph jk¡ph rhuksa ladk; JAC/7344/12 dt. 19-10-12
18 ‘kghn j?kqukFk egrks baVj egkfo|ky;] irjkgkrw] flYyh] jk¡ph jk¡ph dyk JAC/1701/13 dt. 10-04-13
19 ekfud pUæ egrks baVj egkfo|ky;] ck:Mhg ikjeMhg] jkgs] jk¡ph jk¡ph dyk@foKku JAC/1456/14 dt. 03-03-14
20 rekM+ baVj dkWyst] lyxkMhg] rekM+] jk¡ph jk¡ph dyk@okf.kT; JAC/4458/14 dt. 25-08-14
21 ‘kghn ohj cq/kq Hkxr baVj egkfo|ky;] pkUgkssa] jk¡ph jk¡ph dyk ,oa okf.kT; JAC/1398/16 dt. 31-03-16
22 iafMr nhun;ky mik/;k; baVj egkfo|ky;] jk¡ph [kw¡Vh dyk JAC/1401/07 dt. 31-03-2016
23 lar tkslsQ bUVj egkfo|ky;] rksjik] [kw¡Vh [kw¡Vh rhuksa ladk; JAC/0245/07 dt. 31-03-2016
24 yqFkjsu baVjehfM,V dkWyst] xksfoUniqj] djkZ] [kw¡Vh [kw¡Vh dyk JAC/1396/07 dt. 31-03-2016
25 yks;yk baVj dkWyst] [kw¡Vh] rksjik jksM] [kw¡Vh [kw¡Vh dyk ,oa okf.kT; JAC/1407/16 dt. 31-03-2016
26 iEikiqj bUVj egkfo|ky;] ikydksV] xqeyk xqeyk rhuksa ladk; JAC/0291/07 dt. 24-04-07
27 cfl;k bUVj egkfo|ky;] cfl;k] xqeyk xqeyk rhuksa ladk; JAC/0236/07 dt. 26-03-07
28 Vkuk Hkxr bUVj egkfo|ky;] ?kk?kjk] xqeyk xqeyk dyk@okf.kT; JAC/0251/07 dt. 28-03-07
29 Mqejh baVj egkfo|ky;] Mqejh] xqeyk xqeyk dyk JAC/6139/11 dt. 21-10-11
30 mlwZykbZu dkWUosaV ckfydk baVj dkWyst] xqeyk xqeyk dyk@foKku JAC/5039/12 dt. 19-07-12
31 lar bXukfl;ql baVj dkWyst] xqeyk xqeyk rhuksa ladk; JAC/1361/14 dt. 26-02-14
32 ijeohj vYcVZ ,Ddk eseksfj;y baVj dkWyst] pSuiqj] xqeyk xqeyk okf.kT; JAC/1399/14 dt. 31-03-2016
33 e/kqlwnu yky vxzoky efgyk bUVj egkfo|ky;] yksgjnxk yksgjnxk dyk@foKku JAC/0290/07 dt. 24-04-07
34 baVj dkWyst] fdLdks] yksgjnxk ¼l’kÙkZ½ yksgjnxk dyk JAC/3020/05-7253/11 dt. 21-12-11
35 euksgj yky vxzoky ljLorh fo|k eafnj baVj egkfo|ky;] yksgjnxk yksgjnxk rhuksa ladk; JAC/3548/11 dt. 20-06-11
36 lar fi;q”k baVj dkWyst] jsaxkjhg] fleMsxk fleMsxk rhuksa ladk; JAC/2510/11 dt. 20-04-11
37 xksLluj baVj egkfo|ky;] fleMsxk fleMsxk dyk@okf.kT; JAC/7066/11 dt. 10-12-11
38 lar Mksesfud baVj egkfo|ky;] ypjkx<+] fleMsxk fleMsxk dyk@okf.kT; JAC/765/07-7126/11 dt. 15-12-11
39 lar esjht baVj egkfo|ky;] lkeVksyh] fleMsxk fleMsxk rhuks ladk; JAC/765/07-7126/11 dt. 15-12-11
40 ,lΠdsΠckxs baVj dkWyst] dksysfcjk] fleMsxk fleMsxk rhuks ladk; JAC/6875/11 dt. 26-11-11
41 dqjMsx baVjehfM,V egkfo|ky;] dqjMsx] fleMsxk fleMsxk dyk JAC/4619/10-5753/11 dt. 27-09-11
42 mlwZykbZu ckfydk bUVj dkWyst] lkeVksyh] fleMsxk fleMsxk rhuksa ladk; JAC/6381/12 dt. 05-09-12
43 pUnz’ks[kj nwcs bUVj egkfo|ky;] pus;k] jtgjk] iykew iykew rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0225/07 dt. 23-03-07
44 etnwj fdlku bUVj egkfo|ky;] MaMkjdyk] ikadh] iykew iykew rhuksa ladk; JAC/Coll./0231/07 dt. 25-03-07 (Arts/Sc.)
JAC/3668/12 dt. 22-05-12 (Com.)
45 Hkh”e ukjk;.k bUVj egkfo|ky;] MkYVsuxat] iykew iykew rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0242/07 dt. 26-03-07
46 y{eh pUnzoa’kh efgyk bUVj egkfo|ky;] jsgyk] iykew iykew rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0114/07 dt. 06-02-07
47 xqykc pUn izlkn vxzoky baVj dkWyst] lnek] Nrjiqj] iykew iykew rhuksa ladk; JAC/5375/11 dt. 16-09-11
48 vo/ks’k dqekj flag baVj egkfo|ky;] dqanjh] ysLyhxat] iykew iykew dyk JAC/1171/12 dt. 22-02-12
49 MkW0 txUukFk feJk baVj egkfo|ky;] pSuiqj] iykew iykew dyk JAC/4584/11 dt. 05-08-11
50 ”kghn Hkxr flag bUVj egkfo|ky;] tiyk] iykew iykew rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0286/07 dt. 24-04-07
51 lar rqylh nkl baVj egkfo|ky;] jsgyk] iykew iykew dyk JAC/3011/11 dt. 20-05-11
52 cky fd’kksj flag baVj egkfo|ky;] gfjgjxat] iykew iykew dyk JAC/3988/11 dt. 14-07-11
53 eksrhjkt baVj efgyk egkfo|ky;] gfjgjxat] iykew iykew dyk JAC/5243/12 dt. 25-07-12
54 cyoUr flag uke/kkjh eseksfj;y bUVj dkWyst] lrcjok] iykew iykew dyk@okf.kT; JAC/6379/12 dt. 05-09-12
55 f’koslj pUnzoa’kh bUVj egkfo|ky;] ef>vkao] x<+ok x<+ok rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0227/07 dt. 23-03-07
56 MkWΠ;kflu feYyr baVj dkWyst] x<+ok x<+ok rhuksa ladk; JAC/1395/12 dt. 28-02-12
57 ”kadj izrki nso bUVj egkfo|ky;] uxjm¡Vkjh] x<+ok x<+ok dyk@okf.kT; JAC/Coll.Estt./0417/08 dt. 17-12-08 (Arts)
58 xksih ukFk flag efgyk baVj egkfo|ky;] x<+ok x<+ok rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0413/08 dt. 17-12-08
59 ‘kks.kHkæ vkn’kZ baVj dkWyst] dkaMh] x<+ok x<+ok dyk JAC/6881/11 dt. 26-11-11
60 jktekrk xqats’ojh nsoh baVj egkfo|ky;] jadk] x<+ok x<+ok rhuksa ladk; JAC/5400/12 dt. 30-07-12
61 Bkdqj n;ky nso ekfud jkt baVj egkfo|ky;] v/kkSjk] uxjšVkjh] x<+ok x<+ok dyk@okf.kT; JAC/5936/12 dt. 22-08-12
62 jktk esfnuh jk; bUVj egkfo|ky;] cjokMhg] ykrsgkj ykrsgkj dyk@okf.kT; JAC/Coll.Estt./247/07 dt. 26-03-07 (Arts)
JAC/5923/11 dt. 14-10-11 (Com.)
63 xk¡/kh bUVj egkfo|ky;] ykrsgkj ykrsgkj dyk JAC/7171/10 dt. 15-09-10
64 eqlkcuh ekbZal bUVj egkfo|ky;] eqlkcuh] iwohZ flagHkwe iwohZ flagHkwe rhuksa ladk; JAC/0273/07 dt. 24-04-07
65 ”;kek izlkn eq[kthZ bUVj egkfo|ky;] [kklegy] VkVkuxj] te’ksniqj] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe rhuksa ladk; JAC/0429/07 dt. 19-07-07
66 dchj eseksfj;y bUVj egkfo|ky;] /kkrdhMhg] te’ksniqj] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe dyk@okf.kT; JAC/0243/07 dt. 26-03-07
67 iVenk bUVj egkfo|ky;] tYyk] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe rhuksa ladk; JAC/5295/10 dt. 26-06-10
68 lj ts0ts0 xk¡/kh eseksfj;y bUVj egkfo|ky;] xnjk] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe dyk JAC/5970/10 dt. 02-08-10
69 lj ts0ts0 xk¡/kh eseksfj;y bUVj egkfo|ky;] xnjk] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe dyk JAC/0243/07 dt. 26-03-07
70 xaxk ukjk;.k nso baVj egkfo|ky;] /kkyHkwex<+] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe dyk@okf.kT; JAC/1221/12 dt. 23-02-12
71 tsŒ dsŒ ,lŒ baVj dkWyst vkWQ dkWelZ] te’ksniqj] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe rhuks ladk; JAC/1220/12 dt. 23-02-12
72 cynsonkl lar yky efgyk baVj egkfo|ky;] ?kkVf’kyk] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe rhuks ladk; JAC/6150/11 dt. 22-10-11
73 vklucksuh baVj dkWyst] vklucksuh] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe dyk JAC/6149/11 dt. 22-10-11
74 pUæeksgu ;kfeuh dkUr egrks baVj dkWyst] lkycuh] iwoÊ flagHkwe iwohZ flagHkwe dyk@foKku JAC/3074/14 dt. 03-06-14
75 lar vxLVhu baVj egkfo|ky;] euksgjiqj] iåflagHkwe if’peh flagHkwe rhuksa ladk; JAC/6760/10 dt. 01-09-10
76 uksokeq.Mh bUVj egkfo|ky;] uksokeq.Mh] iåflagHkwe if’peh flagHkwe rhuksa ladk; JAC/6592/10 dt. 23-08-10 (Arts/Com.)
JAC/5035/14 dt. 14-10-14 (Sc.)
77 txUukFkiqj baVj egkfo|ky;] txUukFkiqj] iåflagHkwe if’peh flagHkwe rhuksa ladk; JAC/3315/11 dt. 06-06-11 (Arts/Com.)
JAC/2364/13 dt. 15-05-13 (Sc.)
78 #nz izrki lkjaxh bUVj egkfo|ky;] pØ/kjiqj] i0 flagHkwe if’peh flagHkwe rhuksa ladk; JAC/7158/11 dt. 16-12-11
79 lar tsfo;j baVj dkWyst] yqiqaxqVq] pkÃcklk] iåflagHkwe if’peh flagHkwe rhuksa ladk; JAC/1219/12 dt. 23-02-12 (Arts/Sc.)– (Com.)
80 lar tsfo;lZ xYlZ baVj dkWyst] pkÃcklk] iåflagHkwe if’peh flagHkwe rhuksa ladk; JAC/4829/14 dt. 18-09-14
81 jke Vgy pkS/kjh baVj dkWyst] mU/ku] euksgjiqj] if’peh flagHkwe if’peh flagHkwe rhuksa ladk; JAC/494/15 dt. 10-02-15
82 flLVj fuosfnrk ohesUl baVj egkfo|ky;] pØ/kjiqj] if’peh flagHkwe if’peh flagHkwe rhuksa ladk; JAC/1405/16 dt. 31-03-16
83 ”kghn fueZy egrks bUVj egkfo|ky;] nqenqeh] uheMhg] ljk;dsyk&[kjlkoka ljk;dsyk& dyk@okf.kT; JAC/0441/07 dt. 13-08-07 (Arts)
JAC/2841/13 dt. 13-06-13 (Com.)
84 baVj egkfo|ky;] fr#yMhg] ljk;dsyk&[kjlkoka ljk;dsyk& rhuksa ladk; JAC/7142/10 dt. 14-09-10
85 NksVkukxiqj bUVj egkfo|ky;] gsaly] ljk;dsyk&[kjlkoka ljk;dsyk& rhuksa ladk; JAC/0442/07 dt. 13-08-07 (Arts)
JAC/5801/10 dt. 22-07-10 (Sc./Com.)
86 dksYgku baVj egkfo|ky;] pkfy;kek] ljk;dsyk&[kjlkoka ljk;dsyk& rhuksa ladk; JAC/5404/11 dt. 17-09-11
87 tså dså ,lå tså ,eå baVj dkWyst] vknjMhg] j?kqukFkiqj] ljk;dsyk&[kjlkok¡ ljk;dsyk& dyk JAC/1406/16 dt. 31-03-16
88 fo”.kqx<+ bUVj egkfo|ky;] fo".kqx<+] gtkjhckx gtkjhckx rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./239/07 dt. 26-03-07
89 cjgh bUVj egkfo|ky;] cjgh] gtkjhckx ljk;dsyk& rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0274/07 dt. 24-04-07
90 txUukFk egrks baVj egkfo|ky;] m:dk] gtkjhckx ljk;dsyk& dyk JAC/7139/11 dt. 16-12-11
91 baVj lkbZal egkfo|ky;] gtkjhckx ljk;dsyk& foKku JAC/4399/12 dt. 23-06-12
93 ch0 Mh0 t;loky >qejk baVj egkfo|ky;] gjyh] gtkjhckx ljk;dsyk& rhuksa ladk; JAC/3991/11 dt. 14-07-11
94 >kj[k.M baVj dkWyst] gksflj] gtkjhckx ljk;dsyk& rhuksa ladk; JAC/7099/11 dt. 14-12-11
96 d.kZiwjk baVj dkWyst] cM+dkxk¡o] gtkjhckx gtkjhckx dyk ,oa okf.kT; JAC/5080/12 dt. 20-07-12
97 th0,e0 baVj egkfo|ky;] bpkd] gtkjhckx gtkjhckx dyk@okf.kT; JAC/1245/12 dt. 23-02-12
98 xqyeksgj baVj dkWyst] gtkjhckx ljk;dsyk& rhuksa ladk; JAC/3999/14 dt. 24-07-14
99 vkn’kZ baVj dkWyst] Ãpkd] gtkjhckx ljk;dsyk& dyk JAC/4685/14 dt. 10-09-14
100 >kj[k.M dkWelZ bUVj egkfo|ky;] Mqejh] fxfjMhg fxfjMhg rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0280/07 dt. 24-04-07
101 ikjlukFk bUVj egkfo|ky;] bljh cktkj] fxfjMhg fxfjMhg dyk@okf.kT; JAC/6538/10 dt. 21-08-10
102 txnh’k izlkn dq’kokgk bUVj dkWyst vkWQ dEihVsal] Hk.Mkjks] fxfjMhg fxfjMhg rhuksa ladk; JAC/7833/10 dt. 12-10-10
103 lfj;k bUVj egkfo|ky;] eanjkeks] fxfjMhg fxfjMhg dyk@okf.kT; JAC/6656/10 dt. 27-08-10
104 yaxVk ckck bUVj egkfo|ky;] fetkZxat] fxfjMhg fxfjMhg dyk JAC/6964/10 dt. 06-09-10
105 dkyqjke eksnh eseksfj;y oukapy baVj egkfo|ky;] fxfjMhg fxfjMhg rhukas ladk; JAC/4883/11 dt. 20-08-11
106 ?kk?kjk baVj lkÃal dkWyst] cxksnj] fxfjMhg fxfjMhg rhukas ladk; JAC/7094/11 dt. 14-12-11
107 >qejhfryS;k dkWelZ bUVj egkfo|ky;] >qejhfryS;k] dksMjek dksMjek rhukas ladk; JAC/Coll.Estt./240/07 dt. 26-03-07 (Arts)
JAC/6503/11 dt. 05-11-11 (Sc./Com.)
108 jke y[ku flag ;kno bUVj egkfo|ky;] >qejhfryS;k] dksMjek dksMjek rhukas ladk; JAC/Coll.Estt./298/07 dt. 24-04-07
109 baVj dkWyst] Mksepkap] dksMjek dksMjek rhukas ladk; JAC/5644/12 dt. 11-08-12
110 rsuq?kkV bUVj egkfo|ky;] rsuq?kkV] cksdkjks cksdkjks rhukas ladk; JAC/Coll.Estt./287/07 dt. 24-04-07
111 foUns’ojh nwcs vkoklh; bUVj egkfo|ky;] fipjh] csjeks] cksdkjks cksdkjks rhukas ladk; JAC/Coll.Estt./0237/07 dt. 26-03-07
112 ,u0 ts0 ,l0 bUVj egkfo|ky;] tSukeksM+] cksdkjks cksdkjks rhukas ladk; JAC/Coll.Estt./0294/07 dt. 24-04-07
113 lksgu yky vk;Z bUVj egkfo|ky;] rqidkMhg] cksdkjks cksdkjks rhukas ladk; JAC/Coll.Estt./288/07 dt. 24-04-07 (Arts/Com.)
JAC/4312/10 dt. 15-05-10 (Sc.)
114 j.kfot; Lekjd bUVj egkfo|ky;] pkl] cksdkjks cksdkjks rhukas ladk; JAC/Coll.Estt./0248/07 dt. 26-03-07
115 Lokeh lgtkuUn bUVj egkfo|ky;] pkl] cksdkjks cksdkjks dyk JAC/5988/10 dt. 02-08-10
116 pUnufd;kjh bUVj egkfo|ky;] pUnufd;kjh] cksdkjks cksdkjks dyk@okf.kT; JAC/6199/10 dt. 06-08-10
116 foLFkkfir fdlku etnwj baVj dkWyst] pkl] cksdkjks cksdkjks rhuksa ladk; JAC/5447/11 dt. 20-09-11 (Arts.)
JAC/3537/14 dt. 25-06-14 (Sc./Com.)
117 fe;kWtku ekseksfj;y baVj dkWyst] mljMhg] fctqfy;k] pkl] cksdkjks cksdkjks rhuksa ladk; JAC/4149/11 dt. 19-07-11 (Arts./Com.)JAC/3538/14 dt. 25-06-14 (Sc.)
118 HkkstwMhg baVj dkWyst] cksdkjks cksdkjks dyk@okf.kT; JAC/3672/11 dt. 28-06-11
119 NksVkukxiqj baVj egkfo|ky;] nqXnk] cksdkjks cksdkjks dyk@okf.kT; JAC/3673/11 dt. 28-06-11
120 Ccq flag eseksfj;y baVj dkWyst] Qqljks] csjeks] cksdkjks cksdkjks rhuksa ladk; JAC/4063/12 dt. 08-06-12
121 nsoh egrks Lekjd baVj egkfo|ky;] ukokMhg] cksdkjks cksdkjks rhuksa ladk; JAC/6324/12 dt. 01-09-12
122 jktsUæ Álkn flag baVj dkWyst] pUæiqjk] cksdkjks cksdkjks dyk@okf.kT; JAC/2789/14 dt. 22-05-14
123 pkl efgyk baVj egkfo|ky;] pkl] cksdkjks cksdkjks dyk@foKku JAC/5055/14 dt. 15-10-14
124 fn’kkse xq: f’kcq lksjsu baVj egkfo|ky;] vkn’kZ dkW&vkWijsfVo] ck¡/kxksM+k] cksdkjks cksdkjks dyk@okf.kT; JAC/4113/14 dt. 05-08-14
125 vglku vkye eseksfj;y bUVj egkfo|ky;] oklsiqj] /kuckn /kuckn rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./246/07 dt. 26-03-07
126 ”kghn ‘kfDr ukFk egrks bUVj egkfo|ky;] fltqvk] /kuckn /kuckn rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./297/07 dt. 24-04-07
127 fouksn fcgkjh egrks bUVj egkfo|ky;] cfy;kiqj] /kuckn /kuckn rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0143/07 dt. 12-02-07
128 ,l0,p0,e0,l0 bUVj egkfo|ky;] dqekj/kqch] /kuckn /kuckn rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./283/07 dt. 24-04-07
129 egqnk baVj egkfo|ky;] egqnk] /kuckn /kuckn rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./6965/10 dt. 06-09-10
130 usg# efgyk bUVj egkfo|ky;] rsrqyekjh] /kuckn /kuckn dyk JAC/7147/10 dt. 14-09-10
131 Mk0 ‘;kek izlkn eq[kthZ baVj egkfo|ky;] flUnjh] /kuckn /kuckn rhuksa ladk; JAC/3362/11 dt. 08-06-11
132 ia0 usg# eseksfj;y baVj egkfo|ky;] xkseks] /kuckn /kuckn rhuksa ladk; JAC/3674/11 dt. 25-06-11
133 jktxat baVj dkWyst] jktxat] /kuckn /kuckn rhuksa ladk; JAC/5434/11 dt. 20-09-11
134 Hkqous’oj ;kno lqdnso ukjk;.k baVj egkfo|ky;] lg;ksxh uxj] /kuckn /kuckn dyk@okf.kT; JAC/6583/12 dt. 14-09-12
135 fcuksn fcgkjh egrks baVj efgyk egkfo|ky;] enS;Mhg] rksipk¡ph] /kuckn /kuckn dyk@okf.kT; JAC/4419/14 dt. 23-08-14
136 flefj;k bUVj egkfo|ky;] flefj;k] prjk prjk dyk JAC/5999/10 dt. 03-08-10
137 oukaapy baVj dkWyst] V.Mok] prjk prjk dyk@okf.kT; JAC/5838/11 dt. 11-10-11
138 jkeukjk;.k Lekjd baVj egkfo|ky;] g.Vjxat] prjk prjk rhukas ladk; JAC/3992/11 dt. 14-07-11
139 egknsoh oekZ baVj efgyk egkfo|ky;] prjk prjk dyk JAC/3671/12 dt. 22-05-12
140 misUnz ukFk oekZ bUVj dkWyst] prjk prjk rhukas ladk; JAC/5068/14 dt. 15-10-14
141 lR;kuUn HkksDrk baVj dkWyst] Å¡Vk] prjk prjk dyk JAC/4870/14 dt. 20-09-14
142 vkjåMhå,lå baVj dkWyst] ftruh eksM+] prjk prjk dyk ,oa foKku JAC/1402/16 dt. 31-03-16 (Arts/Sc.)
143 bfUnjk xk¡/kh Jfed bUVj egkfo|ky;] ek.Mw] jkex<+ jkex<+ rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0238/07 dt. 26-03-07
146 fprjiqj bUVj egkfo|ky;] fprjiqj] jkex<+ jkex<+ dyk@okf.kT; JAC/8302/10 dt. 28-10-10
147 pUnz izdk’k pkS/kjh baVj egkfo|ky;] dkerk] xksyk] jkex<+ jkex<+ rhuksa ladk; JAC/7137/11 dt. 16-12-11
148 jkex<+ bUVj efgyk egkfo|ky;] jkex<+ jkex<+ dyk JAC/5931/10 dt. 30-07-10
149 jktho xk¡/kh baVj dkWyst] fi.Mjk] rkfiu] jkex<+ jkex<+ rhuksa ladk; JAC/Secy/281/14 dt. 25-06-14
150 dLrqjck baVj efgyk egkfo|ky;] jkex<+ jkex<+ dyk JAC/1416/16 dt. 31-03-16
151 e;qjk{kh xzkeh.k bUVj egkfo|ky;] jkuh’oj] nqedk nqedk rhuksa ladk; JAC/0235/07 dt. 26-03-07 (Arts)
JAC/5986/10 dt. 02-08-10 (Sc./Com.)
152 MkW0 ts0 ,e0 bUVj egkfo|ky;] dkBhdqaM] nqedk nqedk dyk JAC/0277/07 dt. 24-04-07
153 ,0 ,u0 bUVj egkfo|ky;] nqedk nqedk rhuksa ladk; JAC/7180/10 dt. 15-09-10
154 f’kdkjhikM+k baVj egkfo|ky;] f’kdkjhikM+k] nqedk nqedk dyk JAC/4707/11 dt. 12-08-11
155 f’kcq lksjsu tutkrh; bUVj egkfo|ky;] cksfj;ks] lkgscxat lkgscxat rhuksa ladk; JAC/0300/07 dt. 24-04-07
156 rhuigkM+ bUVj egkfo|ky;] rhuigkM+] lkgscxat lkgscxat dyk JAC/0299/07 dt. 24-04-07
157 ch0,y0,u0,y0 cksgjk bUVj egkfo|ky;] jktegy] lkgscxat lkgscxat rhuksa ladk; JAC/0432/07 dt. 19-07-07 (Arts)
JAC/6392/12 dt. 07-09-12 (Sc./Com.)
158 bUVjehfM,V la/;k egkfo|ky;] lkgscxat lkgscxat dyk JAC/0244/07 dt. 26-03-07
159 lar tkWu odZeUl bUVj dkWyst] eq.Myh] lkgscxat lkgscxat dyk@foKku JAC/7540/10 dt. 04-10-10
160 cksgjklhrk vUuiw.kkZ bUVj efgyk egkfo|ky;] iruk] cjgjok lkgscxat lkgscxat rhuksa ladk; JAC/5985/10 dt. 02-08-10
161 ekSykuk vcqy dyke vktkn bUVj egkfo|ky;] clarjk;] xksÏk xksÏk rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0295/07 dt. 24-04-07 (Arts)
JAC/5385/10 dt. 07-07-10 (Sc./Com.)
162 vkfnoklh bUVj egkfo|ky;] yyefV;k] xksÏk xksÏk dyk JAC/0148/07 dt. 12-02-07
163 bUVj egkfo|ky;] egxkek] xksÏk xksÏk rhuksa ladk; JAC/0281/07 dt. 24-04-07
164 ,l0ch0,l0,l0ih0,l0 tutkrh; bUVj egkfo|ky;] iFkjxkek] xksÏk xksÏk rhuksa ladk; JAC/0292/07 dt. 24-04-07 (Arts/Com.)
JAC/7978/12 dt. 16-11-12 (Sc.)
165 ohj dq¡oj flag bUVj egkfo|ky;] xksÏk xksÏk dyk@okf.kT; JAC/0226/07 dt. 23-03-07
166 lwjt eaMy bUVj egkfo|ky;] iksM+S;kgkV] xksÏk xksÏk rhuksa ladk; JAC/0282/07 dt. 24-04-07 (Arts/Com.)
JAC/6478/12 dt. 11-09-12 (Sc.)
167 Jh jkes’oj Bkdqj tutkrh; bUVj egkfo|ky;] Hkr[kksfj;k] xksÏk xksÏk rhuksa ladk; JAC/Coll.Estt./0293/07 dt. 24-04-07
168 Hkkxor >k vktkn bUVj egkfo|ky;] dq.Mfgr] tkerkM+k tkerkM+k dyk@foKku JAC/0241/07 dt. 26-03-07 (Arts)
JAC/6695/11 dt. 18-11-11(Sc.)
169 ukyk bUVj egkfo|ky;] ukyk] tkerkM+k tkerkM+k dyk@foKku JAC/0301/07 dt. 24-04-07
170 tkerkM+k bUVj efgyk egkfo|ky;] tkerkM+k tkerkM+k dyk@foKku JAC/0284/07 dt. 24-04-07
171 tutkrh; la/;k bUVj egkfo|ky;] fefgtke] tkerkM+k tkerkM+k rhuksa ladk; JAC/0285/07 dt. 24-04-07 (Arts/Com.)
JAC/7887/10 dt. 19-10-10 (Sc.)
172 ,l0ds0,e0 bUVj egkfo|ky;] egs’kiqjjkt] ikdqM+ ikdqM+ dyk@foKku JAC/0296/07 dt. 24-04-07
173 ia0 fouksnkuUn >k eseksfj;y baVj egkfo|ky;] nso?kj nso?kj dyk JAC/4444/11 dt. 30-07-11
174 fprjk baVj egkfo|ky;] fprjk] nso?kj nso?kj dyk@foKku JAC/6361/12 dt. 04-09-12
[footerp]