fcgkj ,oa >kj[k.M ljdkj rFkk ifj”kn~ ls LFkkiuk vuqefr ÁkIr fo|ky;ksa dh lwph

Øålaå fo|ky; dk uke
ftyk&jk¡ph
1 ÁLrkfor Ñ”kd mPp fo|ky;] xM+jh] xqMw] jkrw] jk¡ph 14-05-2007 ls iwoZ LFkkiuk vuqefr ÁkIr
2 ÁLrkfor nsosUæ ukFk flag mPp fo|ky;] pksjs;k] pkUgks] jk¡ph ,,
3 ÁLrkfor vkfnoklh mPp fo|ky;] nqyHkh cksaxknj] lksukgkrq] jk¡ph ,,
4 ÁLrkfor T;ksfr f’k[kj mPp fo|ky;] fMokMhg] jk¡ph ,,
5 ÁLrkfor vkn’kZ mPp fo|ky;] ik¡pk] vksjek¡>h] jk¡ph ,,
6 ÁLrkfor vkfnoklh fodkl mPp fo|ky;] cktjk] ek.Mj] jk¡ph ,,
7 ÁLrkfor fdlku mPp fo|ky;] dk¡ph] cq.Mw] jk¡ph ,,
8 ÁLrkfor jktho xk¡/kh mPp fo|ky;] cq<+eq] jk¡ph ,,
9 ÁLrkfor fdlku mPp fo|ky;] fiBksfj;k] jk¡ph ,,
10 ÁLrkfor ckfydk mPp fo|ky;] irjkgkrw ,,
11 ÁLrkfor mPp fo|ky;] nksySpk ,,
12 ÁLrkfor fcjlk mPp fo|ky;] frfjy ,,
13 ÁLrkfor ‘kehek mnwZ ckfydk mPp fo|ky;] ‘kehekokn ,,
14 ÁLrkfor vkn’kZ mPp fo|ky;] eqjh ,,
15 ÁLrkfor xzke fodkl mPp fo|ky;] ikjeMhg ,,
16 ÁLrkfor fo|k fodkl dsUæ mPp fo|ky;] Mdjk ,,
17 ÁLrkfor lar vycVZ mPp fo|ky;] frfjy ,,
18 ÁLrkfor mPp fo|ky;] yksVk ,,
19 ÁLrkfor feYyr ,dsMeh] jk¡ph ,,
20 ÁLrkfor ‘;kek nsoh mPp fo|ky;] yyxqVok ,,
21 ÁLrkfor loksZn; cky fudsru mPp fo|ky;] /kqokZ ,,
22 ÁLrkfor fdlku mPp fo|ky;] dqPpw] vksjek¡>h] jk¡ph ,,
23 ÁLrkfor turk mPp fo|ky;] irjkpkSjh ,,
24 ÁLrkfor jes’kkun mPp fo|ky;] gkdsnkx ,,
25 ÁLrkfor ÁHkkrrkjk mPp fo|ky;] txUukFkiqj ,,
26 ÁLrkfor vkn’kZ mPp fo|ky;] eSdyqldh xat ,,
27 ÁLrkfor lar tsfo;lZ mPp fo|ky;] ekaMj ,,
28 ÁLrkfor mPp fo|ky;] cklk:yh ,,
29 ÁLrkfor ckfydk mPp fo|ky;] pdes ,,
30 ÁLrkfor f’k{kk fudsru mPp fo|ky;] gfV;k ,,
31 ÁLrkfor ljLorh fo|k eafnj mPp fo|ky;] /kqokZ ,,
32 ÁLrkfor jke Vgy pkS/kjh mPp fo|ky;] cqVh] jk¡ph ,,
33 ÁLrkfor Kkuksn; mPp fo|ky;] xk¡/kh uxj ,,
34 ÁLrkfor egs’ojh ckfydk mPp fo|ky;] v’kksd uxj ,,
35 ÁLrkfor fcjlk mPp fo|ky;] gfFk;kxksUnk ,,
36 ÁLrkfor lar tsfo;lZ mPp fo|ky;] cq.Mw ,,
37 ÁLrkfor ljLorh fo|k eafnj] fctqikM+k ,,
38 ÁLrkfor fcjlk mPp fo|ky;] tkstksgkrq ,,
39 ÁLrkfor mPp fo|ky;] lrkdh ,,
40 Áå feLl fgoQe ckfydk mPp fo|ky;] pqfV;k] jk¡ph JAC/5327/08, fnukad 24-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
41 Áå Jh cky xksfoUn mPp fo|ky;] rsrjhVksyh] ukedqe] jk¡ph JAC/5283/08,fnukad 21-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
42 Áå lar buhxks mPp fo|ky;] likjkse] jk¡ph JAC/5323/08,fnukad 24-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
43 Áå NksVkukxiqj ckfydk mPp fo|ky;] es’kky] eqM+ek] jk¡ph JAC/5319/08, fnukad 24-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
44 Áå feLl fgoQe ckfydk mPp fo|ky;] pqfV;k] jk¡ph JAC/5194/08,fnukad 19-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
45 Áå fcuksn fcgkjh egrks mPp fo|ky;] tkM+s;k] lksukgkrq] jk¡ph JAC/5361/08, fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
46 Áå fcuksn fcgkjh egrks mPp fo|ky;] tkM+s;k] lksukgkrq] jk¡ph JAC/5242/08,fnukad 20-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
47 Áå mlZqykbu mPp fo|ky;] lqUMhy] dk¡ds] jk¡ph JAC/5241/08, fnukad 20-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
48 Áå ,fytkcsFk ckfydk mPp fo|ky;] jk¡ph JAC/5309/08,fnukad 24-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
49 Áå tkSgj ,dsMeh] /kqokZ] jk¡ph JAC/5369/08, fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
50 Áå jke Vgy pkS/kjh gkà Ldwy] rqjeqyh] jk¡ph JAC/5388/08,fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
51 Áå lar ihVlZ mPp fo|ky;] dk¡ds] jk¡ph JAC/5399/08, fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
52 Áå fcjlk ljLorh fo|k eafnj] lkysgkrq] eqjgw] jk¡ph JAC/5200/08,fnukad 19-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
53 Áå dU;k mPp fo|ky;] cksM+s;k] jk¡ph JAC/5428/08, fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
54 Áå lar dqynhi mPp fo|ky;] gjeq] jk¡ph JAC/5437/08,fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
55 Áå Ãjkdh mnwZ ckfydk mPp fo|ky;] jk¡ph JAC/5429/08, fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
56 Áå ljLorh fo|k eafnj] iqjkuh jk;] [kykjh] jk¡ph JAC/5353/08,fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
57 Áå jkeukFk uk;d mPp fo|ky;] vdrku] cq<+ew] jk¡ph JAC/5358/08, fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
58 Áå lar ikWy mPp fo|ky;] xM+kyks/kek] jk¡ph JAC/5364/08,fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
59 Áå vCnqjZTtkd valkjh eseksfj;y mPp fo|ky;] bjck] jk¡ph JAC/5114/08, fnukad 17-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
60 Áå vkn’kZ fo|k eafnj] frfjy] dksdj] jk¡ph JAC/5408/08,fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
61 Áå t;ÁHkk deyk usg: ckfydk mPp fo|ky;] VkVhflyos] jk¡ph JAC/5410/08, fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
62 Áå HkkLdj ljLorh fo|keafnj] Á/kku uxj] cq.Mq] jk¡ph JAC/5506/08,fnukad 28-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
63 Áå ,å lhå lhå ek/;fed fo|ky;] cq<+ew] [kykjh] jk¡ph JAC/5521/08, fnukad 28-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
64 Áå xaxk Álkn cqf/k;k ljLorh fo|k eafnj mPp fo|ky;] eksjgkcknh] jk¡ph JAC/5537/08,fnukad 28-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
65 Áå Kku ljksoj mPp fo|ky;] /kkSykfxfj] ckjsUnk] lksukgkrq] jk¡ph JAC/5539/08, fnukad 28-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
66 Áå jkts’oj mPp fo|ky;] flnjkSy] cq<+ew] jk¡ph JAC/579/09,fnukad 10-02-09 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
67 Áå bDdhl iM+gk mPp fo|ky;] dqxÊ] csM+ks] jk¡ph JAC/SECY/357/08, fnukad 15-10-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
68 Áå xksLuj mPp fo|ky;] veys’kk] rekM+] jk¡ph JAC/4749/08,fnukad 17-10-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
69 Áå NksVkukxiqj ifCyd Ldwy] cqVh jksM] jk¡ph 4937/08, fnukad 24-10-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
70 Áå vydkSlj xYlZ gkà Ldwy] bVdh] jk¡ph JAC/SECY/356/08,fnukad 15-10-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
71 Áå ljLorh f’k’kq fo|k eafnj] rekM+] jk¡ph JAC/323/09, fnukad 22-01-09 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
72 Áå vkfnoklh vkoklh; mPp fo|ky;] fiLdk] vksjek¡>h] jk¡ph JAC/360/09,fnukad 24-01-09 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
73 Áå fueZyk dkWUosaV mPp fo|ky;] ,nygkrw] jk¡ph JAC/295/09, fnukad 21-01-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
74 Áå lsØsM fe’ku mPp fo|ky;] fiLdk uxM+h] jk¡ph JAC/572/09,fnukad 10-02-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
75 Áå usrkth ,dsMeh mPp fo|ky;] dk¡ds] jk¡ph JAC/573/09, fnukad 10-02-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
76 Áå mPp fo|ky;] lqdqjgqVw] dk¡ds] jk¡ph JAC/588/09,fnukad10-02-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
77 Áå J)kuUn mPp fo|ky;] jkrq iFk] jk¡ph JAC/577/09, fnukad 10-02-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
78 Áå f’ko fo|k eafnj mPp fo|ky;] MSe lkÃM] /kqokZ] jk¡ph JAC/575/09,fnukad 10-02-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
79 Áå ljuk cky fodkl mPp fo|ky;] iksM+kVksyh] pkUgks] jk¡ph JAC/585/09, fnukad 10-02-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
80 Áå ljuk vkfnoklh egknso mjk¡o] mPp fo|ky;] dslkjks] fiLdk uxM+h] jk¡ph JAC/2325/09,fnukad 29-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
81 Áå us’kuy mPp fo|ky;] bVdh] jk¡ph JAC/2275/09, fnukad 26-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
82 Áå ykWjsUl mPp fo|ky;] gqjgqjh] jkrq] jk¡ph JAC/575/09,fnukad 23-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
83 Áå ,yå thå gkà Ldwy] ustke uxj] fgUnih<+h] jk¡ph JAC/2278/09, fnukad 26-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
84 Áå vkjå Vhå lhå ifCyd Ldwy] Qqjgqjk Vksyk] dsny] jk¡ph JAC/2280/09,fnukad 29-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
85 Áå jkbt ,dsMeh mPp fo|ky;] dY;k.kiqj] jk¡ph JAC/2616/09, fnukad 21-07-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
86 Áå gkth v’kjQ valkjh gkà Ldwy] usojh fodkl] jk¡ph JAC/2277/09,fnukad 26-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
87 Áå MkWå chå vkjå vEcsndj mPp fo|ky;] fiLdk uxM+h] jk¡ph JAC/2293/09, fnukad 29-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
88 Áå fodkl mPp fo|ky;] Vhå chå jkeiqj] flYyh] jk¡ph JAC/2329/09,fnukad 29-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
89 Áå ykWMZ QkLVj ,dsMeh mPp fo|ky;] fiLdk eksM+] jkrq jksM] jk¡ph JAC/2399/09, fnukad 03-07-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
90 Áå tdjh;k mPp fo|ky;] irjkVksyh] dk¡ds] jk¡ph JAC/2198/09,fnukad 22-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
91 Áå ljQjkt MsHkyIesaV ,dsMeh fe’ku gkà Ldwy] dqxÊ] csM+ks] jk¡ph JAC/2315/09, fnukad 27-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
92 Áå foosd eseksfj;y mPp fo|ky;] U;w uxj] nhikVksyh] ck¡/kxkM+h] cfj;krq] jk¡ph JAC/2292/09,fnukad 26-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
93 Áå Qkfrek xYlZ ,dsMeh] ÃVdh] jk¡ph JAC/3041/12, fnukad 03-05-12 2012-13 ls nks o”kksZa ds fy,
94 Áå fyfVy ,UtYl mPp fo|ky;] pj?kjok] esu jksM] iqUnkx] jk¡ph JAC/6363/12,fnukad 04-09-12 2012-13 ls nks o”kksZa ds fy,
95 Áå ljLorh f’k’kq fo|k eafnj] vksjek¡>h] jk¡ph JAC/102708/13, fnukad 01-10-13 2013-14 ls nks o”kksZa ds fy,
96 Áå lar Ýkafll mPp fo|ky;] ckgs;k] vuxM+k] jk¡ph JAC/190/14,fnukad 10-01-14 2014-15 ls nks o”kksZa ds fy,
97 ÁLrkfor v:.kk cky fodkl mPp fo|ky;] fpukjks iqfj;ks] bVdh] jk¡ph JAC/417/14, fnukad 25-01-14 2014-15 ls nks o”kksZa ds fy,
98 ÁLrkfor vkjåVhålhå ifCyd Ldwy] flagiqj] eqjh] jk¡ph JAC/3962/14,fnukad 22-07-14 2014-15 ls nks o”kksZa ds fy,
99 ÁLrkfor ‘kkafr jkuh mPp fo|ky;] cM+k ?kk?kjk] Mksj.Mk] jk¡ph JAC/552/14, fnukad 21-10-14 2015-16 ls nks o”kksZa ds fy,
100 ÁLrkfor lar ,eå okÃå mPp fo|ky;] flfdfnjh] jk¡ph JAC/554/14,fnukad 21-10-14 2015-16 ls nks o”kksZa ds fy,
101 ÁLrkfor ljLorh fo|k eafnj] csM+ks] jk¡ph JAC/1872/15, fnukad 10-06-15 2015-16 ls nks o”kksZa ds fy,
Øålaå fo|ky; dk uke
ftyk&xqeyk
102 ÁLrkfor trjk Vkuk Hkxr mPp fo|ky;] ?kk¡lh Vksyh] xqeyk 14-05-2007 ls iwoZ LFkkiuk vuqefr ÁkIr
103 ÁLrkfor Árki mPp fo|ky;] cukjh] xqeyk ,,
104 ÁLrkfor mPp fo|ky;] iqyw¡x] nsohMhg] xqeyk ,,
105 ÁLrkfor vuqxzg mPp fo|ky;] foejyk ,,
106 ÁLrkfor mPp fo|ky;] djat ,,
107 ÁLrkfor [k[kjh ikgu vkfnoklh mPp fo|ky;] dksVke ,,
108 Áå lar tqMl mPp fo|ky;] uoMhgk] ?kk?kjk] xqeyk JAC/5326/08, fnukad 24-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
109 Áå ljLorh fo|k eafnj] uoMhgk] ?kk?kjk] xqeyk JAC/5318/08, fnukad 24-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
110 Áå lar fo;kuh mPp fo|ky;] MqEckikB] fo’kquiqj] xqeyk JAC/5317/08, fnukad 24-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
111 Áå mPp fo|ky;] fcfyaxchjk] ikydksV] fo’kquiqj] xqeyk JAC/5316/08, fnukad 24-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
112 Áå ljLorh fo|k eafnj] yjxks] fllÃ] xqeyk JAC/5313/08, fnukad 24-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
113 Áå lar ikf=d mPp fo|ky;] xqeyk JAC/5333/08, fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
114 Áå lar tsfo;lZ mPp fo|ky;] jks’kuiqj] fllÃ] xqeyk JAC/5384/08, fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
115 Áå mPp fo|ky;] cjÊ] fllÃ] xqeyk JAC/5427/08, fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
116 Áå lar fi;ql mPp fo|ky;] jkeiqj] dkeMkjk] xqeyk JAC/5424/08, fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
117 Áå mPp fo|ky;] dkalhj] xqeyk JAC/5370/08, fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
118 Áå lar tkslsQ mPp fo|ky;] djkSUnk csM+k] ikydksV] xqeyk JAC/5391/08, fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
119 Áå lar fe[kkby mPp fo|ky;] Nkrkcgkj] djkSUnktksj] Hkjuks] xqeyk JAC/5389/08, fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
120 Áå dq³q[k dFkk [kksM+gk yqj,M+ik ywjfMIik] HkkxhVksyh] Mqejh] xqeyk JAC/5543/08, fnukad 28-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
121 Áå lar vkjuksYM mPp fo|ky;] rqjcqaxk] yfl;k] cfl;k] xqeyk JAC/SECY/401/08, fnukad 06-12-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
122 Áå foosdkuUn f’k’kq fo|k eafnj] cfl;k] xqeyk JAC/580/09, fnukad 10-02-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
123 Áå dkÆrd mjk¡o vkfnoklh cky fodkl mPp fo|ky;] dkÆrd uxj fllÃ] xqeyk JAC/2345/09, fnukad 01-07-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
124 Áå jkscVZ mPp fo|ky;] dsmUn Vk¡M+] cfl;k] xqeyk JAC/2172/09, fnukad 19-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
125 Áå mPp fo|ky;] lwjlk dksVkjh] fllÃ] xqeyk JAC/2285/09, fnukad 26-06-09 2009-10 ls nks o”kksZa ds fy,
126 Áå mPp fo|ky;] ifr;k] dqykfojk] xqeyk JAC/1962/11, fnukad 25-03-11 2010-11 ls nks o”kksZa ds fy,
127 Áå Mksu cksLdks mPp fo|ky;] dsMsx] pSuiqj] xqeyk JAC/3390/11, fnukad 09-06-11 2011 ls nks o”kksZa ds fy,
128 Áå lar vUuk mPp fo|ky;] nkÅn uxj] iqXxq] xqeyk JAC/269/14, fnukad 17-01-14 2014-15 ls nks o”kksZa ds fy,
129 ÁLrkfor tVs;k mPp fo|ky;] tVs;k ¼cqjgw½] csykxM+k] ?kk?kjk] xqeyk JAC/Secy/551/14, fnukad 21-10-14 2015-16 ls nks o”kksZa ds fy,
Øålaå fo|ky; dk uke
ftyk&[kw¡Vh
130 Áå yks;yk mPp fo|ky;] [kw¡Vh
131 Áå vaxks ,fiy mPp fo|ky;] :eVqdsy] eqjgw] [kw¡Vh JAC/5435/08, fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
132 Áå yqFksju mPp fo|ky;] ljukVksyh] fcpuk] eqjgw] [kw¡Vh JAC/5405/08, fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
133 Áå fel ckdZj eseksfj;y ckfydk mPp fo|ky;] ejaxnkgk] [kw¡Vh JAC/5414/08, fnukad 26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
134 Áå yqFksju mPp fo|ky;] fn;k¡dsy] rksjik] [kw¡Vh
135 Áå lar tkslsQ mPp fo|ky;] djkZ] [kw¡Vh
136 Áå fueZyk mPp fo|ky;] fiMqy] jfu;k¡] [kw¡Vh
137 Áå mPp fo|ky;] pkykxh] gq¡Vkj] [kw¡Vh
138 Áå turk mPp fo|ky;] tqjnkx] djkZ] [kw¡Vh
139 Áå egkRek ,uåMhåxzksoj mPp fo|ky;] dqatyk] eqjgw] [kw¡Vh
140 ÁLrkfor vkjå lhå mPp fo|ky;] vaxjkckM+h] rksjik] [kw¡Vh
141 ÁLrkfor thå Ãå ,yå bEekuq,y mPp fo|ky;] dnek] [kw¡Vh
Øålaå fo|ky; dk uke
ftyk&fleMsxk
142 Áå mPp fo|ky;] dqVek dPNkj 14-05-2007 ls iwoZ LFkkiuk vuqefr ÁkIr
143 Áå turk mPp fo|ky;] reM+k
144 Áå mPp fo|ky;] tksdogkj
145 Áå lar yhoUl mPp fo|ky;] rkeM+k] fleMsxk JAC/5307/08, fnukad22-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
146 Áå mPp fo|ky;] dksulksns ¼ckuks½] fleMsxk JAC/5406/08, fnukad26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
147 Áå lkbeu frXxk mPp fo|ky;] ?kkspksVksyh] fleMsxk JAC/5430/08, fnukad26-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
148 Áå foosdkuUn f’k’kq fo|k eafnj mPp fo|ky;] ypjkx<+] fleMsxk JAC/5346/08, fnukad 25-11-08 2008-09 ls nks o”kksZa ds fy,
[footerp]